ปีการศึกษา
2564
สรุปจำนวน ผู้สมัครสอบรายวัน 2564-บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 
สรุปจำนวน ผู้สมัครสอบรายวัน
ประจำปีการศึกษา 2564
ณ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา : 20:03
 [ม.ปลาย] (รับ 111 คน)
  • สอบคัดเลือก
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 24 เม.ย. 2564 12 12 24
 25 เม.ย. 2564 44 52 96
 26 เม.ย. 2564 50 62 112
 27 เม.ย. 2564 44 56 100
 28 เม.ย. 2564 35 49 84
 3 พ.ค. 2564 0 1 1
รวม  185 232 417